Tlakoměry - měřiče krevního tlaku

SPECIALISTA NA TLAKOMĚRY

V našem e-shopu s tlakoměry najdete kvalitní měřiče krevního tlaku od japonské značky A&D. Přesnost je zaručena díky klinickým zkouškám podle mezinárodně uznávaného protokolu přesnosti. Za kvalitou našich tlakoměrů si stojíme a proto na ně poskytujeme prodlouženou záruku 3 roky. Staňte se i vy jedním z našich spokojených zákazníků. Internetový obchod zaměřený na zdravotní pomůcky provozujeme od roku 2005 a proto se na nás můžete spolehnout.

Naši partneři  | Obchodní podmínky

1. Všeobecná ustanovení

a) Kupující učiněním objednávky akceptuje Obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno výslovně něco jiného. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (Václav Cívka, IČO: 71477268, Strouhalova 2645, Kladno) a jeho zákazníků (kupujících) a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy (o dodávce zboží), resp. je její nedílnou součástí.

b) Není-li mezi účastníky sjednána trvalá kupní smlouva v písemné formě, dodá prodávající zboží na základě elektronické objednávky a specifikace zákazníka (objednávky doručené prostřednictvím elektronické pošty) na formuláři, který je k dispozici při první registraci zákazníka v internetovém obchodě.

2. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě - objednávce (dále jen zboží). Váhy, rozměry, kapacita, ceny, výkony a ostatní údaje obsažené na internetových stránkách www.presweb.cz jsou nezávaznými údaji, pokud nebyly ve smlouvě výslovně uvedeny jako závazné.

Václav Cívka (dále jen Prodávající) se zavazuje, že bude svým odběratelům dodávat:
- bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží
- zboží vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR
- zboží vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy pozáručních opraven, je-li to pro daný druh zboží obvyklé

3. Objednání zboží, uzavření smlouvy

a) Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Touto registrací uděluje zákazník souhlas se zasíláním obchodních informací na jím uvedenou e-mailovou adresu, tento souhlas může kdykoliv odvolat. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží. Prodávající si může v jednotlivém zejména cenově náročnějším případě vyhradit vznik smlouvy potvrzením objednávky.

b) Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod..), vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně. Odmítne-li kupující objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.

4. Cena a placení

Nabídkové ceny uvedené na internetových stránkách www.presweb.cz jsou platné v okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen, v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na běžný účet prodávajícího nebo uhrazením v hotovosti v pokladně prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny.

K ceně zboží, jehož doručení zajišťuje přepravce, je připočítána cena dopravy. Při objednávce v minimální hodnotě 5.000,- Kč je poskytována doprava zdarma.

5. Dopravní podmínky a cena za dopravu

Přehled a ceny možných způsobů doručení a plateb:

Způsob doručení

Platba

Dodací doba

Cena

       

DPD

předem – bank. převod

do 24 hod.

80,- Kč (soukromá adresa +20,-Kč)

DPD

dobírkou v hotovosti

do 24 hod.

119,- Kč (soukromá adresa +20,-Kč)

Česká pošta

předem – bank. převod 

2-3 dny

120,- Kč

Česká pošta

dobírkou v hotovosti

2-3 dny

159,- Kč

Osobní odběr (Praha, Kladno)

předem – bank. převod

dle domluvy

0,- Kč

Osobní odběr je možný po předchozí domluvě prodávajícího a kupujícího a je pouze za účelem vyzvednutí dříve objednaného zboží. Odběr zboží lze uskutečnit na výdejních místech zveřejněných na stránkách internetového obchodu. Osobní odběr není určen k vyzkoušení funkčnosti a vlastností zboží apod. Uvedená dodací doba je orientační a není pro prodávajícího závazná. Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad to neprodleně oznámit přepravci. V případě poškození obalu může kupující zásilku odmítnout nebo převzít od přepravce až po zkontrolování jejího obsahu. Faktura (příp. záruční list) jsou přiloženy v označeném balíku. Nejpozději v den expedice oznámí prodávající termín doručení zásilky kupujícímu. V případě, že kupující neobdrží zásilku v tomto termínu, je povinen neprodleně informovat prodávajícího, který mu sdělí detaily o zásilce a poradí s dalším postupem. Nevyzvednutí uložené zásilky (jedná se o zásilku, kdy kupující nebyl zastižen na dodací adrese a tato zásilka byla uložena na příslušné pobočce pošty, depu apod.), kterou přepravce vrátí zpět prodávajícímu, nezbavuje kupujícího povinnosti uhradit prodávajícímu skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží, zejména náklady spojené s dopravou objednaného zboží.

V případě, že objednané zboží nebude na skladě nebo jej nebude možné dodat přepravci do doby uvedené u konkrétního výrobku na internetových stránkách www.presweb.cz , oznámí prodávající předpokládaný termín dodání nebo nabídne jiný srovnatelný výrobek. V tom případě si však vyžádá odsouhlasení kupujícího. Není-li prodávající schopen do 30 kalendářních dnů odeslat zboží odběrateli (předat k přepravě prvnímu přepravci), je povinen vrátit bez zbytečného odkladu veškeré finanční prostředky vynaložené odběratelem k aktuální objednávce - kupní smlouvě na jeho účet.

6. Záruka, reklamace, rozpor s kupní smlouvou

V souladu s občanským zákoníkem má zákazník (nepodnikající fyzická osoba) možnost odstoupení od smlouvy uzavřené prostředky komunikace na dálku bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží. V takovém případě může zákazník na vlastní náklady vrátit již převzaté zboží zpět prodávajícímu, toto zboží musí být kompletní, bez známek užívání a opotřebení a balení musí obsahovat veškeré původní příslušenství včetně návodů. Je vhodné vrátit zboží v původním, kompletním a nepoškozeném obalu. Zboží lze vrátit osobně na adrese prodejce nebo zaslat zboží prostřednictvím přepravce. Zboží zaslané na dobírku nebude prodávajícím přijato. Peníze za vrácené zboží a náklady za nejlevnější dopravu budou zákazníkovi vráceny převodem na bankovní účet do 14 dnů od doručení vráceného zboží prodávajícímu, příp. do 14 dnů od prokázání o odeslání zboží. V případě, že zákazník požádá o vrácení peněz formou poštovní poukázky, bude mu z vrácené částky odečten poplatek za uvedenou službu dle aktuálního sazebníku České pošty, s.p. Cena vráceného zboží může být snížena o hodnotu, kterou zboží ztratilo jinak než běžným používáním.

Nelze vrátit zboží, u kterého zákazník porušil hygienický obal (například vybalil filtrační vložku z obalu). V případě výměny oblečení za jinou velikost vrátí zákazník nevyhovující zboží prodávajícímu (způsob vrácení a stav vráceného zboží se řídí stejnými pravidly jako ve výše uvedeném odstavci), prodávající pak na své náklady zašle zákazníkovi požadovanou velikost.

Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu nebo konečnému uživateli při prodeji. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Zboží je dodáváno se zárukou minimálně 24 měsíců, nicméně životnost některých produktů resp. komponent může být výrazně kratší (např. baterie).

Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, musí tyto skutečnosti sdělit vždy písemně a doporučeně, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží.

Prodejcem vystavený reklamační list musí obsahovat datum prodeje zboží, datum převzetí zboží do reklamace, název výrobku, reklamované množství, popis závady a návrh na vyřízení reklamace. Prodávající je povinen reklamaci vyřídit nejpozději do 30 dnů.

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Pokud není věc při převzetí ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na uvedení věci do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný (nelze-li splnit kupujícího požadavek) může kupující požadovat přiměřenou slevu nebo od smlouvy odstoupit. Rozpor s kupní smlouvou , který se projeví během 6 měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud se neprokáže opak nebo to neodporuje povaze věci.

7. Ochrana osobních údajů

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a marketingových akcí prodávajícího a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s dopravou či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména, adresy dodání a telefonního čísla). Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely prodávajícího (zejména pro zasílání obchodních sdělení), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu prodávajícího. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu. Prodávající může dále zpracovávat tzv. "cookies" tak, aby se uživatelům usnadnilo poskytování služeb informační společnosti, v souladu s ustanovením Směrnice 95/46/ES. Uživatelé mají možnost odmítnout, aby "cookies" nebo podobné nástroje byly ukládány do jejich koncových zařízení, např. tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení.

8. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách www.presweb.cz v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží (včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou na internetových stránkách www.presweb.cz , nebude-li v konkrétním případe prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán.

 

V Kladně dne 28.2.2017

Václav Cívka

provozovatel obchodu

Kdy už mám vysoký tlak?

Vysoký krevní tlak, odborně nazývaný hypertenze, je civilizační nemocí posledních několika let. Někdy se mluví i o tzv. skrytém zabijákovi, protože o vysokém tlaku krve (TK) nemusíte vůbec vědět až do doby, kdy Vás postihne nějaká komplikace, v horším případě například cévní mozková příhoda. Statistiky uvádějí, že až čtvrtina úmrtí u lidí nad 40 let je přímo nebo nepřímo způsobena vysokým krevním tlakem.

O vyšším krevním tlaku mluvíme v případě, že naměřená hodnota je vyšší než 140/90 mm Hg. Zde je tabulka s přesnějším rozdělením:

Stupně hypertenze

 

Systolický (mm Hg)

Diastolický (mm Hg)

Ideální hodnota

120

80

Normotenze

do 140

do 90

Mírná hypertenze

140 – 179

90 – 104

Středně těžká hypertenze

180 – 199

105 – 114

Těžká hypertenze

200 a více

115 a více

K měření krevního tlaku doporučujeme výhradně certifikované tlakoměry, které byly testovány na přesnost podle některého ze tří jediných uznávaných protokolů přesnosti měření - amerického AAMI, britského BHS nebo evropského ESH a jsou doporučovány mezinárodní expertní komisí pro měření krevního tlaku. Tyto tlakoměry můžete zakoupit ZDE.

Příčiny hypertenze

Příčiny vysokého TK mohou být buď primární – jsou způsobeny vnějšími faktory a patří sem dědičnost, kouření, nadměrná spotřeba alkoholu, nezdravá výživa s velkým přísunem soli, stres, obezita a nedostatek pohybu. Tyto příčiny jsou hlavním problémem u cca 95% hypertoniků.

Mezi sekundární příčiny řadíme jiné choroby, které vysoký TK způsobují resp. ten je jakýmsi doprovodným jevem. Patří sem cukrovka, onemocnění ledvin, štítné žlázy, onemocnění srdce nebo zúžení tepen (ateroskleróza) a také těhotenství, během něhož dochází ke zvýšení TK, po porodu se však většinou vrátí do původních hodnot.

Co mohu udělat pro snížení krevního tlaku?

Především dodržovat zdravý životní styl, tzn. pravidelně cvičit, snížit přísun alkoholu, soli a pokrmů s vysokým obsahem nasycených tuků a v neposlední řadě nekouřit a omezit stres. Významný faktorem je tělesná váha, některé odborné zdroje uvádějí, že zhubnutí o 10% Vám významně sníží krevní tlak. Z potravinových doplňků můžeme doporučit např. česnek. Samozřejmostí je pravidelné měření krevního tlaku a kontroly u Vašeho lékaře, se kterým byste měli Váš stav konzultovat, neboť u některých případů je nezbytné zahájit farmakologickou léčbu.

Co je klasifikace WHO a protokoly přesnosti měření

V poslední době se často setkáváme s tím, že někteří internetoví prodejci, kteří se specializují spíše na výpočetní techniku než zdravotnické přístroje, uvádějí v popisu prodávaných tlakoměrů, že splňují certifikaci WHO, tedy Světové zdravotnické organizace a tudíž jsou přesné. To je však mylný a zavádějící údaj, protože WHO tlakoměry jednotlivých výrobců netestuje a nevystavuje žádný protokol o jejich přesnosti. Jak si tedy zákazník má takové informace přeložit? Správně je to tak, že většina domácích tlakoměrů má vedle displeje barevné sloupečky v barvách semaforu (detail můžete vidět na fotografii pod článkem) a po každém měření se u jedné barvy objeví znak, který podle klasifikace WHO ukáže, zda je naměřený krevní tlak v pořádku (zelená barva - systolický tlak do 140, diastolický do 90), zvýšený (oranžová barva - do 180/110), nebo se již jedná o závažnou hypertenzi (červená barva - nad 180/110). Pokud hodnoty systolického a diastolického TK spadají do různých kategorií, platí vždy ta vyšší z nich. V zásadě tak tato stupnice zjednodušuje výsledek měření a člověk hned vidí, jestli jsou naměřené hodnoty v pořádku či nikoliv.

Při výběru správného (rozumějte přesného) tlakoměru by si však zákazník měl všímat zejména toho, jestli měřič tlaku prošel klinickým testováním a splňuje některý z protokolů přesnosti (ESH, BHS nebo AAMI). Tyto údaje shromažďuje mezinárodní expertní komise dabl® Educational Trust složená z doktorů a profesorů a pokud je tlakoměr uveden v jejím seznamu přístrojů s kladným hodnocením, splňuje tak jeden nebo více z protokolů a je u něj předpoklad, že bude měřit tlak opravdu přesně. V naší nabídce najdete pouze takové tlakoměry, které těmito klinickými zkouškami prošly. Nenajdete u nás desítky různých přístrojů za senzačně nízkou cenu, ale jen takové měřiče, které jsou lékařsky ověřené a naši zákazníci se na ně mohou spolehnout.

Tlakoměry Presweb.cz