košík je prázdný

Presweb.cz

1. Všeobecná ustanovení

a) Kupující učiněním objednávky akceptuje Obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno výslovně něco jiného. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (Václav Cívka, IČO: 71477268, Strouhalova 2645, Kladno) a jeho zákazníků (kupujících) a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy (o dodávce zboží), resp. je její nedílnou součástí.

b) Není-li mezi účastníky sjednána trvalá kupní smlouva v písemné formě, dodá prodávající zboží na základě elektronické objednávky a specifikace zákazníka (objednávky doručené prostřednictvím elektronické pošty) na formuláři, který je k dispozici při první registraci zákazníka v internetovém obchodě.

2. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě - objednávce (dále jen zboží). Váhy, rozměry, kapacita, ceny, výkony a ostatní údaje obsažené na internetových stránkách www.presweb.cz jsou nezávaznými údaji, pokud nebyly ve smlouvě výslovně uvedeny jako závazné.

Václav Cívka (dále jen Prodávající) se zavazuje, že bude svým odběratelům dodávat:
- bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží
- zboží vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR
- zboží vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy pozáručních opraven, je-li to pro daný druh zboží obvyklé

3. Objednání zboží, uzavření smlouvy

a) Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Touto registrací uděluje zákazník souhlas se zasíláním obchodních informací na jím uvedenou e-mailovou adresu, tento souhlas může kdykoliv odvolat. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží. Prodávající si může v jednotlivém zejména cenově náročnějším případě vyhradit vznik smlouvy potvrzením objednávky.

b) Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod..), vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně. Odmítne-li kupující objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.

4. Cena a placení

Nabídkové ceny uvedené na internetových stránkách www.presweb.cz jsou platné v okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen, v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na běžný účet prodávajícího nebo uhrazením v hotovosti v pokladně prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny.

K ceně zboží, jehož doručení zajišťuje přepravce, je připočítána cena dopravy. Při objednávce v minimální hodnotě 5.000,- Kč je poskytována doprava zdarma.

5. Dopravní podmínky a cena za dopravu

Přehled a ceny možných způsobů doručení a plateb:

Způsob doručení

Platba

Dodací doba

Cena

       

DPD

předem – bank. převod

2-3 dny

80,- Kč (soukromá adresa +20,-Kč)

DPD

dobírkou v hotovosti

do 24 hod.

119,- Kč (soukromá adresa +20,-Kč)

Zásilkovna

předem – bank. převod 

2-3 dny

39,- Kč

Zásilkovna

platba při převzetí

do 24 hod.

78,- Kč

Osobní odběr (Praha, Kladno)

předem – bank. převod

dle domluvy

0,- Kč

Osobní odběr je možný po předchozí domluvě prodávajícího a kupujícího a je pouze za účelem vyzvednutí dříve objednaného zboží. Odběr zboží lze uskutečnit na výdejních místech zveřejněných na stránkách internetového obchodu. Osobní odběr není určen k vyzkoušení funkčnosti a vlastností zboží apod. Uvedená dodací doba je orientační a není pro prodávajícího závazná. Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad to neprodleně oznámit přepravci. V případě poškození obalu může kupující zásilku odmítnout nebo převzít od přepravce až po zkontrolování jejího obsahu. Faktura (příp. záruční list) jsou přiloženy v označeném balíku. Nejpozději v den expedice oznámí prodávající termín doručení zásilky kupujícímu. V případě, že kupující neobdrží zásilku v tomto termínu, je povinen neprodleně informovat prodávajícího, který mu sdělí detaily o zásilce a poradí s dalším postupem. Nevyzvednutí uložené zásilky (jedná se o zásilku, kdy kupující nebyl zastižen na dodací adrese a tato zásilka byla uložena na příslušné pobočce pošty, depu apod.), kterou přepravce vrátí zpět prodávajícímu, nezbavuje kupujícího povinnosti uhradit prodávajícímu skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží, zejména náklady spojené s dopravou objednaného zboží.

V případě, že objednané zboží nebude na skladě nebo jej nebude možné dodat přepravci do doby uvedené u konkrétního výrobku na internetových stránkách www.presweb.cz , oznámí prodávající předpokládaný termín dodání nebo nabídne jiný srovnatelný výrobek. V tom případě si však vyžádá odsouhlasení kupujícího. Není-li prodávající schopen do 30 kalendářních dnů odeslat zboží odběrateli (předat k přepravě prvnímu přepravci), je povinen vrátit bez zbytečného odkladu veškeré finanční prostředky vynaložené odběratelem k aktuální objednávce - kupní smlouvě na jeho účet.

6. Záruka, reklamace, rozpor s kupní smlouvou

V souladu s občanským zákoníkem má zákazník (nepodnikající fyzická osoba) možnost odstoupení od smlouvy uzavřené prostředky komunikace na dálku bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží. V takovém případě může zákazník na vlastní náklady vrátit již převzaté zboží zpět prodávajícímu, toto zboží musí být kompletní, bez známek užívání a opotřebení a balení musí obsahovat veškeré původní příslušenství včetně návodů. Je vhodné vrátit zboží v původním, kompletním a nepoškozeném obalu. Zboží lze vrátit osobně na adrese prodejce nebo zaslat zboží prostřednictvím přepravce. Zboží zaslané na dobírku nebude prodávajícím přijato. Peníze za vrácené zboží a náklady za nejnižší sazbu dopravného v nabídce e-shopu budou zákazníkovi vráceny do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. V případě, že zákazník požádá o vrácení peněz formou poštovní poukázky, bude mu z vrácené částky odečten poplatek za uvedenou službu dle aktuálního sazebníku České pošty, s.p. Cena vráceného zboží může být snížena o hodnotu, kterou zboží ztratilo jinak než běžným používáním.

Nelze vrátit zboží, u kterého zákazník porušil hygienický obal (například vybalil filtrační vložku z obalu). V případě výměny oblečení za jinou velikost vrátí zákazník nevyhovující zboží prodávajícímu (způsob vrácení a stav vráceného zboží se řídí stejnými pravidly jako ve výše uvedeném odstavci), prodávající pak na své náklady zašle zákazníkovi požadovanou velikost.

Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu nebo konečnému uživateli při prodeji. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Zboží je dodáváno se zárukou minimálně 24 měsíců, nicméně životnost některých produktů resp. komponent může být výrazně kratší (např. baterie).

Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, musí tyto skutečnosti sdělit vždy písemně a doporučeně, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží.

Prodejcem vystavený reklamační list musí obsahovat datum prodeje zboží, datum převzetí zboží do reklamace, název výrobku, reklamované množství, popis závady a návrh na vyřízení reklamace. Prodávající je povinen reklamaci vyřídit nejpozději do 30 dnů.

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Pokud není věc při převzetí ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na uvedení věci do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný (nelze-li splnit kupujícího požadavek) může kupující požadovat přiměřenou slevu nebo od smlouvy odstoupit. Rozpor s kupní smlouvou , který se projeví během 6 měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud se neprokáže opak nebo to neodporuje povaze věci.

 

7. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách www.presweb.cz v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží (včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou na internetových stránkách www.presweb.cz , nebude-li v konkrétním případe prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán.

 

V Kladně dne 1.1.2022

Václav Cívka

provozovatel obchodu

Ceny dopravy

od 60 Kč - více ZDE

Osobní odběry zdarma

Platby kartou

na výdejních místech Zásilkovny

Sleva pro vás

Získejte 50 Kč slevu

Kontakt

Presweb.cz
Strouhalova 2645, 272 01 Kladno

Tel.: 724 478 686